ข่าวสาร-กิจกรรม บ้านคลองธรรม

โครงการณ์"ไฟฟ้าเพื่อสังคม พลังงานทางเลือก","เกษตรพึ่งตนเอง"

      -การผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้า

       -คู่มือการสร้างกังหันลม, คลิปกังหันลม

-การผลิตไฟฟ้าจากมือตนเอง

-การทำเกษตรในแนวทางพึ่งตนเอง
ของ ยงกฤต หยาง

-